Geonät

Funktionen med ett geonät

Metoder att förstärka jord med lager av armerande material är känd sedan mer än 2000 år. De material som först användes var vass, gräs och grenar, vilka alla besatt begränsade hållfasthets- och beständighetsegenskaper. Ett av de mest kända jordarmerade byggnationerna är den kinesiska muren.

Idag använder man sig av olika typer av armerande geosynteter. Med hjälp av jordarmering kan man minska på överfyllnadshöjden på vägar, utan att förlora bärighet, eller om man använder samma överbyggnadshöjder får man en vägkonstruktion med betydligt högre hållbarhet. Med jordarmering kan man även bygga branta slänter och stödmurar, till en kostnad som är avsevärt lägre än en traditionell gravitationsmur av betong.

Funktionen av ett geonät är att armera de obunda lagren i en väg/överbyggnad på motsvarande sätt som stålarmeringen armerar en betongkonstruktion. Med hjälp av armeringen kan man öka livslängden på en konstruktion, utjämna oregelbunda sättningar och öka bärigheten.

Oarmerad och armerad konstruktion

I en oarmerad konstruktion skall alla laster som påförs från trafiklasten överföras som trycklast till undergrunden. Undergrundens bärighet är med andra ord fullständigt beroende av det överliggande lagrets förmåga att sprida laster. Problemet med dynamiska laster är att de kan vara förhållandevis stora, men verkningstiden är väldigt kort. För varje överfart orsakar de horisontella förskjutningar i förstärkningslagret som med tiden orsakar lokala sättningar och spårbildning. För att totalt kunna motverka denna spårbildning med ett förstärkningslager, måste förstärkningslagret vara tillräckligt tjockt för att den horisontella komponenten av den dynamiska lasten inte mera skall ha någon effekt. Det här är i allmänhet är oekonomiskt.

När man armerar en konstruktion har man ett material som hindrar horisontalkrafterna att flytta partiklarna i sidled. Armeringsfunktionen påverkas både av armeringsmaterialets styvhet (styrka) och av dess möjlighet at binda ihop förstärkningslagrets partiklar. Man pratar ofta om en s.k. interlocking­effekt, då partiklarna i gruset låses av geonätet.

E’GRID geonät – det klassiska dragna geonätet

Geonäten uppfanns i början av 1980-talet och har använts i stora mängder sedan dess. E’Grid var det första nätet som kom till på marknaden efter att huvudkonkurrenten blivit av med sitt patentskydd 2002 och är idag den tillverkare som går i första ledet i produktutveckling och forskning över hela världen beträffande vidareutveckling av det klassiska geonätet.

Det är ofta som man behöver gå över ytor med mjuk mark med dålig bärighet när man bygger vägar, järnvägar eller andra trafikerade ytor som lastkajer eller parkeringsplatser. För att få tillräcklig bärighet behövs tjocka förstärknings- och bärlager för att klara av de statiska och dynamiska krafterna som uppstår.  Tjockleken som krävs är en funktion av trafiklaster, undergrundens beskaffenhet, önskad livslängd och konstruktionslagrens egenskaper att sprida lasterna.

Ett av de stora problemen med fyllning på lös grund är att man inte kan packa materialet tillräckligt för att få en bra lastspridning. För över 30 år när man upptäckte geonäten, insåg man att man ökar lastspridningsvinkeln om man hindrar de horisontella rörelserna i fyllmaterialen, så kallad ”interlock” och således får mindre belastning på den lösa undergrunden. Detta fenomen möjliggör att man avsevärt kan minska tjockleken på överbyggnadslagren.

Ytterligare studier visade att de mest effektiva produkterna att binda överbyggnadslagren var styva geonät, såsom E’grid, som tillverkats genom att dra stansade polypropenskivor. För att uppnå en maximal nivå av ”interlock” med konstruktionslagren har näten optimerats med hänsyn till form, styrka och rutstorlek.

Geonätets lastspridningseffekt är ungefär 45 cm, vilket betyder att det kan bli lönsamt att lägga flera lager geonät i konstruktionen för att få en  kontinuerlig lastspridning genom hela överbyggnadskonstruktionen.

Miragrid vävda geonät

Som alternativ till extruderade styva nät lagerhåller vi även Miragrid vävda geonät av höghållfasthets- polyester med ett skyddande polymeröverdrag. Miragrid Rock GX karaktäriseras av hög dragstyrka och liten krypning. Detta gör Miragrid Rock GX till den idealiska ekonomiska och säkra lösningen i applikationer där grovkorniga friktionsjordar behöver armeras och långtidsstyrka krävs som vid armering av pålplattor branta slänter och stödmurar.

Miragrid Rock GX fungerar även på motsvarande sätt som dragna nät (E’Grid), men samverkan mellan jorden vid dynamiska laster är inte lika väl dokumenterad. En stor fördel med polysternäten är att man har en högre långtidsstyrka. Vi har många referensobjekt på lyckade konstruktioner med Miragrid geonät, bland annat sluttäckningen av Stora Ensos damm med fiberslam i Skutskär.

Miragrid geonät är lätta att hantera på arbetsplatsen och kan tillverkas i dragstyrka på upp till 200 kN/m.

Ladda hem vår geonätsbroschyr här:

Broschyr geonät