Gabioner och miljö

Miljömässiga fördelar med gabioner

Betong ger ett stort klimatavtryck. En kubikmeter betong ger en miljöbelastning på ungefär 300 kg ekv CO2. En gabionmur har ett klimatavtryck som är ca 80% lägre än en betongmur av motsvarande höjd. genom att tillåta klätterväxter på gabionmuren kommer klimatavtrycket ytterligare att minska under gabionens långa livslängd. Traditionellt har man på många ställen inte byggt murar, utan enbart släntat av den befintliga marken, vilket har ställt stora anspråk på markområden.

Våra färdigfyllda gabioner fylls med en patenterad maskin i täkter runt om i Sverige av FLA's samarbetspartner Råsjö Kross AB.

Gabioner som stödmur

Gabioner kan vara ett bra alternativ som stödmur, där sprängning av berg förekommer i anslutning till bygget av stödmuren då gabionenmaskinen kan flyttas till arbetsplatsen, Det sprängda bergmaterialet kan då användas till att fylla gabionburar direkt på plats. På så sätt kan borttransport av bergmaterial undvikas, samtidigt som krossmaterial kan nyttjas som stödmur till en rimlig kostnad jämfört med en inköpt stödmur. Dessutom minimeras föroreningar från onödiga transporter vilket är en del av Agenda 2030, hållbara städer och samhällen.