Gabioner

Gabioner är nätkorgar vilka fylls med sten. På senare år har gabioner blivit en allt vanligare metod att bygga stödmurar med. Gabioner är ett väldigt bra alternativ såväl ekonomiskt, tekniskt, miljömässigt som estetiskt. Dessutom behövs ingen tillgång på betong.

– Kostnadseffektiva
– Miljövänligt
– Estetiskt tilltalande
– Anpassningsbara
– Lång hållbarhet
– Litet underhåll
– Snabb installation

Dessa nätkorgar används i huvudsak som stödkonstruktioner vid anläggningsarbeten. Exempel på användningsområden är stödmurar längs vägslänter, fristående väggar, brofästen, banvallar, bullerskydd samt som erosionsskydd, kanalförstärkningar mm. Ett av de vanligaste
användningsområdena är som stödmurar där gabionerna lämpar sig väl tack vare sin tyngd och möjlighet att stå emot stora laster. Utmed vägar så kan slänterna kortas ner och mindre yta behöver tas i anspråk.

Gabioner har många fördelar, det är ett ekonomiskt bra alternativ till andra lösningar, det går snabbt att montera, är estetiskt tilltalande och kan skapa nya dimensioner inom arkitektur.

Som ett komplement till traditionella gabioner, svetsade och tvinnade erbjuder FLA Geoprodukter också färdigfyllda svetsade gabioner. Dessa kommer till er arbetsplats fyllda och klara att ställas på plats. Denna lösning gör att man kan tillgodoräkna sig en stor tidsbesparing.

Helt nytt för gabionmarknaden är att vi nu också har gabioner i rosttrögt Cor-Ten stål.

  • Miljömässiga fördelar

Betong ger ett stort klimatavtryck. En kubikmeter betong ger en miljöbelastning på ungefär 300 kg ekv CO2. En gabionmur har ett klimatavtryck som är ca 80% lägre än en betongmur av motsvarande höjd. Genom att tillåta klätterväxter på gabionmuren kommer klimatavtrycket ytterligare att minska under gabionens livstid. Traditionellt har man på många ställen inte byggt murar, utan enbart släntat av den befintliga marken, vilket har ställt stora anspråk på markområden.

  • Estetiska fördelar

Estetik är såklart en subjektiv egenskap, men de flesta människor föredrar en gabionmur med en levande stenyta jämfört med en kall och massiv betongyta. Gabioner går utmärkt att använda som en arkitektonisk detalj, där man klär in betongmurar eller stålsponter.

  • Tekniska fördelar

Gabionerna är självdränerande konstruktioner, vilket gör att man kan bygga höga murar med befintligt jordmaterial endera som klassiska pyramidformade stödmurar eller som jordarmerade konstruktioner. Dimensioneringen för jordarmerade konstruktioner görs enligt TK Geo 13 för en teknisk livslängd på upp till 120 år.

  • Ekonomiska fördelar

Framförallt om man beaktar de miljömässiga och tidsmässiga aspekterna, så är en gabionmur betydligt förmånligare än en motsvarande stödmur av betong. Vid högre murar är m2-priset på en gabionmur upp till 70% billigare än en betongmur.